BESTEMMELSER

Tilmelding: Nyborg Rejser, mandag til fredag fra kl. 8-16, telefonisk,
skriftligt eller via mail. Betaling: Via bekræftelse og faktura der fremsendes ved tilmeldingen. For udflugter: skal betalingen være Nyborg Rejser i hænde senest 20 dage før udflugten. Ved bestilling mindre end 20 dage før afgang, skal betalingen være Nyborg Rejser i hænde senest 8 dage efter bestilling 

For rejser: betales et depositum på kr. 500,- pr. pers. ved bestilling. Restbeløb betales senest 35 dage før afrejse. Ved bestilling mindre end 35 dage før afrejse, betales rejsens pris fuldt ud.

For krydstogter: betales et depositum på kr. 1000,- pr. pers. ved bestilling. Restbeløb betales 3 mdr. før afrejse.

OBS: koncert, sport, revy- og showarrangementer betales 8 dage efter modtagelse af bekræftelse.

Afbestilling - For udflugter: senest 20 dage før: kr. 50,- i gebyr pr. pers. 20-7 dage før: 50% af udflugtens pris refunderes. 6 dage før: ingen refundering.For rejser: senest 36  dage før: kr. 500,- i gebyr pr. pers. 35-15 dage før: 50% af rejsens pris refunderes. Mindre end 14 dage før: ingen refundering. Ved krydstogter: ved afbestilling mere end 3 mdr. før afrejse tilbagebetales depositum minus et ekspeditionsbebyr pr. pers. på 10% af rejsens pris. Ved afbestilling 90-65 dage før afrejse mistes 50% af rejsens pris. Ved afbestilling mindre end 65 dage før afrejse, er rejsens fulde pris tabt. Afbestilling skal ved rejser og krydstogter meddeles skrift-ligt pr. brev eller mail - ved udflugter mundtligt eller skriftligt.OBS: Koncert- sport- revy- og showarrangementer, er bindende efter betaling.

Fast plads: Der tildeles fast plads i bussen ved bestilling uden beregning.

Aflysning: Ved for få tilmeldte kan de enkelte ture og rejser aflyses af bureauet.Ved udflugter: 1 uge før afgang. Det fuldt indbetalte beløb re-funderes. Ved rejser:4 uger før afgang. Det indbetalte beløb
refunderes.

Grupperabat: Ved 10 pers. og derover ydes grupperabat. Dog ikke på kon-cert- sports- revy-  og showarrangementer.

Afbestillings-forsikring: Europæiske afbestillingsforsikring dækker i tilfælde af akut sygdom hos rejsedeltageren selv, ledsager eller nærmeste familie. Afbestillingsforsikring koster 6% af rejsens pris. Forsikringen skal tegnes samtidig med bestilling af rejse eller arrangement. Nyborg Rejser anbefaler at tegne af-bestillingsforsikring. Forsikringen kan tegnes hos Nyborg Rejser ved bestilling af rejser og events.

Rejseforsikring: Fra 1. januar 2008 indskænkes dækning af den offentlige sygesikring - det gule sygesikringskort. Derfor opfordres rejsende til at kontrollere om personlige forsikringer dækker f.eks. hjemtransport.

Bagageansvar: Deltager er selv ansvarlig for, at bagagen kommer med og af bussen og bør kontrollere, at dette finder sted. Evt. erstatningskrav vedr. stjålet, forsvundet eller beskadiget bagage må rettes til deltagernes eget forsikringsselskab.

Rejsearrangørens ansvar for rejsens afvikling: Nyborg Rejser er ansvarlig for den aftalemæssige gennemførelse af pakkerejsen. Konstaterer kunden mangler undervejs eller på rejsemålet, må man hurtigst muligt underrette arrangøren eller den-nes repræsentant på stedet. Til-byder Nyborg Rejser eller dennes repræsentant at afhjælpe mang-len kan kunden ikke kræve for-holdsmæssigt afslag eller hæve aftalen. Bureauet påtager sig intet ansvar for ændringer, forsinkelser etc. der er en følge af aftalebrud, kundens egne forhold, trafikuheld, uforudsete trafikale forstyrrelser, dårligt vejrlig eller andre forhold, som bureauet er uden indflydelse på. De herved eventuelle merudgifter påhviler deltagerne både for rejser, events og udflugter.

Efterlysning af glemte ting: Efterlysning modtages i kontorets åbningstid

og må ske straks efter hjemkomst. Efterlysning senere end 7 dage efter hjemkomst kan ikke forventes behandlet. Glemte ting kan afhentes i kontorets åbningstid eller sendes pr. efterkrav.

Særligt vedr. krydstogter: Der tages forbehold for ændringer i sejlplanen - såsom aflyste destinationer, som fastsættes af skibets kaptajn og eller de lokale myndigheder. Dette kan betyde ændringer, der ligger uden for Nyborg Rejsers kontrol, som derfor ikke kan drages til ansvar herfor, efter "lov om pakkerejser".

Udeblivelse: Rejsedeltageren, der ikke møder rettidigt op på det aftalte påstigningssted eller ikke kan tiltræde rejsen på grund af manglende eller ugyldigt rejsepas, vil ikke kunne forvente nogen godtgørelse.

Reklamationer: Eventuelle reklamationer vover hotel eller andet vedrørende rejsen, skal fremsættes straks på stedet til arrangøren eller dennes repræsentant, så eventuelle fejl eller mangler kan blive rettede. Manglende reklamation vil normalt medføre tab af retten til senere erstatningskrav. Har kundens klage ikke kunne løses tilfredsstillendegennem arrangørens afhjælpning under rejsen, kan kunden reklamere skriftligt til arrangøren inden rimelig tid efter rejsens afslutning.

Forbehold for prisændring: Nyborg Rejser har ret til, under særlige omstændigheder, at forhøje den aftalte pris. Forhøjelsen skal bero på forhøjede skatter og afgifter, store olieprisstigninger eller ændrede valutakurser. Underretning skal være rejsedeltageren i hænde senest 14 dage før afrejse og må ikke overstige 10% af rejsens averterede pris.

Forbehold: Ret til ændringer i rejseruter, datoer, priser osv. forbeholdes, hvis det af tvingende grunde skulle være nød-vendigt. Der tages ligeledes forbehold for trykfejl.